Obchodní podmínky

Milý zákazníku,

užitek, který získáte zakoupením mé e-knihy, je pro mě velmi důležitý a přeji si, aby pro vás znamenal spokojenost. Žijeme ve státě, kde platí právní pravidla pro podnikání, a já tato pravidla dodržuji. A byť si v administrativě nelibuji, následující obchodní podmínky chrání vás i mě při řešení případných sporů. Přeji si však, aby nikdy nedošlo k nepříjemným situacím, a vy jste se stali mými spokojenými zákazníky na mnoho příštích let.

Prosím, přečtěte si níže uvedený text pečlivě. Odesláním objednávky, tedy kliknutím na tlačítko ODESLAT v prodejním formuláři potvrzujete, že vám byly před uzavřením smlouvy sděleny zákonem stanovené informace, že jste se seznámili s mými obchodními podmínkami a že jim plně rozumíte a souhlasíte s nimi. Pokud tomu tak není, na uvedené tlačítko prosím neklikejte. Děkuji.

Obchodní podmínky

Před tím, než se rozhodnete zakoupit si prostřednictvím mého webu některou z mých e-knih, je mojí zákonnou povinností informovat vás o mé živnosti a o pravidlech mého obchodování prostřednictvím internetu, tj. obchodování prostřednictvím prostředků komunikace na dálku.

1. Kdo jsem a jak mě můžete kontaktovat

a)

Prodávajícím jsem já, Martin Bartoň, se sídlem Pod Břízami 5241, 430 05 Chomutov, IČ: 67861288, DIČ: CZ7708102446. Podnikám na základě živnostenského oprávnění a jsem zapsaný v živnostenském rejstříku u Magistrátu města Chomutova.

b)

Kontaktovat mě můžete:

  • Pro on-line komunikaci na e-mailové adrese martin@beznudle.cz.
  • Pro ústní komunikaci na telefonním čísle +420 720 739 702.
  • Pro písemnou komunikaci použijte adresu sídla mé živnosti.

2. Jak obchoduji

a)

Jsem živnostník, který mimo jiné nabízí s použitím prostředků komunikace na dálku, tj. internetu, prodej svých e-knih.

b)

Veškeré smluvní vztahy s vámi uzavírám v souladu s právním řádem ČR. Právní vztahy vysloveně neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele v platném znění.

c)

Ochranu vašich osobních údajů beru vážně a vaše osobní data zpracovávám jako důvěrná.

3. Prodej e-knih

a)

Pokud se rozhodnete zakoupit prostřednictvím mého webu některou z mých e-knih, potom platí, že k uzavření kupní smlouvy dochází vaším odesláním objednávky kliknutím na tlačítko ODESLAT.

b)

Odesláním objednávky stvrzujete, že souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání smlouvy, že jste byli předem informováni o všech náležitostech smlouvy, že jste se seznámili s mými obchodními podmínkami a že s nimi souhlasíte.

c)

Já v roli prodávajícího jsem povinen vám dodat objednanou e-knihu a vy jako zákazník se zavazujete mi za ni zaplatit kupní cenu.

d)

Vlastnické právo k zakoupené e-knize na vás přechází zaplacením kupní ceny a jejím převzetím.

4. Cena a způsob platby

a)

Cena mé e-knihy a způsob platby jsou vždy uvedeny v prodejním formuláři u konkrétní e-knihy na mém webu. Jedná se vždy o konečnou cenu včetně všech daní a poplatků. Způsob platby je vždy bezhotovostní a jednorázový.

b)

Na zakoupenou e-knihu vám po uhrazení kupní ceny vždy vystavím daňový doklad, který slouží jako doklad o zakoupení. Daňový doklad vám odešlu v souladu se zákonem co nejdříve na vaši e-mailovou adresu, nejpozději však do 15 dnů od uhrazení kupní ceny. Jsem plátcem daně z přidané hodnoty.

c)

Při platbě podléhající režimu EET platí: Prodávající je povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

5. Dodací podmínky

a)

Dodáním zakoupené e-knihy se rozumí zaslání přístupových údajů pro stažení zakoupené e-knihy na vaši emailovou adresu uvedenou v prodejním formuláři.

b)

Přístupové údaje pro stažení zakoupené e-knihy vám poskytnu obratem po jejím objednání.

c)

Přístupové údaje pro stažení zakoupené e-knihy jsou určeny pouze pro vaši osobní potřebu a vy jste povinni o nich zachovávat mlčenlivost. V případě porušení vaší mlčenlivosti si vyhrazuji právo domáhat se vůči vám nároku na úhradu vzniklé škody.

6. Odstoupení od smlouvy

a)

Dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud byl porušen jejich původní obal. Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči, či u smluv o poskytování služeb.

b)

Své e-knihy nabízím výhradně v digitální podobě bez hmotného nosiče, a proto vám zákon neumožňuje v případě jejich zakoupení domáhat se svého práva na odstoupení od kupní smlouvy.

c)

Jelikož mi velmi záleží na vaší spokojenosti, nabízím vám nad rámec zákona v případě vaší nespokojenosti se zakoupenou e-knihou možnost odmítnout mi v souladu s článkem 8 těchto obchodních podmínek uhradit její kupní cenu a odstoupit tak od kupní smlouvy.

7. Reklamace zboží

a)

Práva a povinnosti smluvních stran ve věci odpovědnosti prodávajícího za vady, tj. práv z vadného plnění, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku.

b)

Já v roli prodávajícího odpovídám za to, že dodané zboží při převzetí nemá vady. V případě, že zboží při převzetí není ve shodě s kupní smlouvou, máte právo na to, abych bezplatně a bez zbytečného odkladu zboží uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě.

c)

Oprávněným důvodem k vaší reklamaci může být například nepřístupná stránka pro stažení zakoupené e-knihy, nefunkční přístupové údaje či jiné obdobné technické potíže. Nejste-li však spokojeni s obsahem či kvalitou textu zakoupené e-knihy, není to důvod k její reklamaci. Reklamovat autorský záměr není možné.

d)

Jelikož mi velmi záleží na vaší spokojenosti, nabízím vám nad rámec zákona v případě vaší nespokojenosti se zakoupenou e-knihou možnost odmítnout mi v souladu s článkem 8 těchto obchodních podmínek uhradit její kupní cenu a odstoupit tak od kupní smlouvy.

8. Odmítnutí platby za zboží

a)

Jelikož mi velmi záleží na vaší spokojenosti, nabízím vám nad rámec zákona v případě vaší nespokojenosti se zakoupenou e-knihou možnost odmítnout mi uhradit její kupní cenu a odstoupit tak od kupní smlouvy. Tuto možnost vám poskytuji pro případ, že s mojí e-knihou nebudete spokojeni nebo zjistíte, že svým obsahem pro vás není vhodná.

b)

Pokud se rozhodnete odmítnout mi uhradit kupní cenu zakoupené e-knihy a odstoupit tak od kupní smlouvy, zašlete mi nejpozději do 7 dnů ode dne zakoupení e-knihy na moji e-mailovou adresu martin@beznudle.cz svoji žádost o odstoupení od kupní smlouvy. V žádosti prosím uveďte název zakoupené e-knihy, své jméno, příjmení a datum nákupu.

9. Vyřizování stížností

a)

Máte-li k mému plnění jakoukoli stížnost, kontaktujte mě prosím na shora uvedeném telefonním čísle nebo e-mailové adrese.

10. Vyloučení odpovědnosti

a)

Všechny poznatky, které jsem uveřejnil na tomto webu a ve svých e-knihách, jsou pouze odrazem mého osobního mínění a odrazem mých zkušeností. Popsal a prověřil jsem je s velkou péčí a podle mého nejlepšího vědomí a svědomí. Jsou však uvedeny bez záruky a mé odpovědnosti. Jakékoliv ručení za škody všeho druhu, které by mohly vzniknout na základě informací získaných z tohoto webu nebo mých e-knih, vylučuji.

b)

Žádné texty uveřejněné na mém webu či v mých e-knihách v žádném případě nenabízí náhradu za diagnózu a léčbu lékařem. Výslovně vám doporučuji poradit se se svým lékařem před, během i po eventuálních terapiích vyplývajících z informací na tomto webu nebo mých e-knih.

11. Ochrana osobních údajů

a)

Ochranu vašich osobních údajů beru vážně. Vždy vyžaduji jen nezbytné minimum vašich osobních údajů a takto získané údaje vždy zpracovávám korektně a zákonným a transparentním způsobem.

b)

Zásady mého nakládání s vašimi osobními údaji vždy najdete na této webové stránce.